ธุรกิจคืออะไร


ธุรกิจคืออะไร

          การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณ มีความแตกต่างกับการดำเนินชีวิต ของมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนประชากรของ มนุษย์ในสมัยโบราณ มีจำนวนน้อย แต่ละคนและแต่ละครอบครัว จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเอง ตามลำพัง โดยสร้างที่พักอาศัย ทำเครื่องนุ่งห่ม เพาะปลูกพืช และล่าสัตว์ เพื่อเลี้ยงชีพ ของตนเอง ตามความสามารถ ของแต่ละคน เมื่อสังคมของมนุษย์ขยายขึ้น และความถนัดของมนุษย์มีไม่เหมือนกัน บางคนถนัดใน การล่าสัตว์ บางคนถนัดในการเพาะปลูก บางคนถนัดในการทำเครื่องนุ่งห่ม จึงเกิดระบบการแลกเปลี่ยน เช่น ข้าวและเนื้อ เนื้อแลกผ้าห่ม ต่อมาระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเริ่มมีการใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งสิ่งที่แต่ละยุคนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับ ความพอใจของคนในแต่ละยุคนั้น เช่น เปลือกหอย เป็นต้น มนุษย์เราไม่เคยหยุดพัฒนา ยิ่งนานวันยิ่งมองหาสิ่งต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและระบบให้กับตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างข้างต้นเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนั่นเอง

          ดังนั้นเราจึงสามารถความหมายของธุรกิจได้ว่า เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริการ โดยภายในหน่วยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ มีระเบียบตามกฎเกณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมใดที่มีจุดมุ่งหายเพื่อให้ได้กำไร ถือว่าเป็นธุรกิจ เช่น บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่างๆ การดำเนินของรัฐ เช่น การสร้างถนนหนทาง โรงเรียน โรงพยาบาล และอื่นๆ ไม่ถือว่าเป็นธุรกิจเพราะมิได้มีจุดมุ่งหมายด้านกำไร แต่เป็นการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

          ธุรกิจนั้นเป็นหัวใจสำคัญของสังคม สังคมจะเจริญก้าวหน้า มีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศ ก็ต้องอาศัยความเจริญของธุรกิจ ซึ่งอาจสรุปความสำคัญของธุรกิจดังนี้

  1. ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีความก้าวหน้าและมั่นคง
  2. ช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่ประชาชนมีรายได้ จำเป็นต้องเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้รัฐเพื่อที่จะนำรายได้เหล่านี้ไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
  3. เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
  4. ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจจะทำให้มีการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้มากยิ่งขึ้น
  5. ช่วยลดปัญหาทางด้านสังคม ทางตรง คือปัญหาเรื่อง การว่างงาน และทางอ้อม ถ้าประชาชนมีการว่างงานจำนวนมาก จะไม่มีรายได้ ปัญหาเกิดขึ้นตามมา เช่น การเกิดอาชญากรรม

เป็นอย่างไรกันบ้าง เมื่ออ่านจบถึงตรงนี้แล้วพอจะเข้าใจความหมายของธุรกิจกันบ้างแล้วหรือยัง ถ้าหากอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ลองศึกษาความละเอียดให้มากขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจและทำธุจกิจได้อย่างราบรื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.